Хартія

Ради Реформ Рівного

Затверджено Зборами 18.01.2017 р.

Рада Реформ Рівного (далі Рада Реформ) – є платформою, яка об’єднує провідні неурядові організації, громадські об’єднання та ініціативи, медіа і їх експертів та виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації програм реформування міста Рівне у ключових сферах, а також сприяє проведенню реформ в Україні.

Ми бачимо свою місію в об’єднанні зусиль громади Рівного задля просування змін, спрямованих на розвиток міста Рівне та сприянні у проведенні реформ в Україні з метою розбудови незалежної, демократичної, правової, сильної та авторитетної української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи на розвиток і самореалізацію.

Вищим органом Ради Реформ є Збори організацій та ініціатив (далі Збори). Право голосу на Зборах організації та ініціативи – учасники Ради Реформ – авторитетні у м. Рівне та досвідчені громадські об’єднання з бездоганною репутацією. Нові організації, що приєднуються до Ради Реформ, отримують статус асоційованих членів і беруть участь у Зборах з правом дорадчого голосу.

Збори проводять свої засідання щонайменше двічі на рік. Організацією чергових Зборів займається Координаційна Рада за участі Секретаріату. Позачергові Збори можуть бути скликані за рішенням Координаційної Ради (з власної ініціативи Ради або на вимогу 6 організацій та/чи ініціатив Ради Реформ).

Повноваження Зборів:

 1. ухвалювати Хартію РПР та вносити зміни до неї;
 2. затверджувати Стратегію Ради Реформ;
 3. обирати Координаційну Раду;
 4. заслуховувати звіти про діяльність Координаційної Ради і Секретаріату;
 5. приймати та виключати організації / ініціативи – учасників Ради Реформ за поданням Координаційної Ради

Збори є правомочними за умови участі в них простої більшості учасників Ради Реформ. Рішення приймаються 2/3 голосів від присутніх. Винятками є ухвалення Хартії та змін до неї і обрання Координаційної Ради. Ухвалення Хартії РПР та змін до неї відбувається 2/3 від загального складу Зборів. Обрання членів Координаційної Ради відбувається шляхом рейтингового голосування.

Координаційна Рада

Координаційна Рада є органом управління Ради Реформ, який впроваджує ухвалену Зборами стратегію та розробляє та приймає тактичні рішення. Членами Координаційної Ради є авторитетні особи, які представляють організації / ініціативи, які є членами Ради Реформ. Координаційна Рада складається з 6 членів. Координаційну Раду очолює голова, який обирається Зборами зі складу членів Координаційної Ради строком на 1 рік. Не допускається суміщення посад у Координаційній Раді та Секретаріаті Ради Реформ.

Повноваження Координаційної Ради:

 1. підготовка проекту Стратегії та представлення на затвердження Зборами;
 2. здійснення управління Радою Реформ на підставі затвердженої Зборами стратегії;
 3. затвердження Комунікаційної стратегії та інших політик Ради Реформ;
 4. здійснення фінансового управління, у тому числі: затвердження бюджету Ради
 5. Реформ, правил фандрейзингу та заявок на гранти;
 6. затвердження планів діяльності Ради Реформ;
 7. формування експертних, дорадчих та інші органів ради реформ з делегуванням їм окремих власних повноважень;
 8. вирішення міжгрупових суперечок;
 9. прийняття рішень щодо етичних питань та дотримання цінностей об’єднання, або делегування цих функцій спеціально створеному органу;
 10. затвердження штатного розпису Секретаріату Ради Реформ і розміру винагороди керівника та членів Секретаріату;
 11. обирання Керівника Секретаріату Ради Реформ;
 12. обирання керівників напрямків Секретаріату та делегування Керівнику Секретаріату права набору персоналу Секретаріату в рамках ухваленого штатного розпису;
  подання на розгляд Зборів пропозицій про прийняття нових членів Ради Реформ та асоційованих членів Ради Реформ;
 13. створювати та ліквідовувати групи, ініціативи та інші структурні утворення Ради Реформ, встановлювати правила їх діяльності.
 14. Координаційна Рада ухвалює рішення з питань, що відносяться до її компетенції самостійно або делегує це право іншим у тому числі створеним нею органам.

Координаційна Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від загального складу, за винятком створення і ліквідації груп та призначення і звільнення керівника Секретаріату, які ухвалюються 2/3 голосів від загального складу Координаційної Ради.

Повноваження голови Координаційної Ради:

 1. організовує засідання Координаційної Ради;
 2. підписує протокол Координаційної Ради, рішення, звернення тощо;
 3. забезпечує контроль ходу виконання рішень Координаційної Ради Секретаріатом;
 4. представляє Раду Реформ у відносинах з партнерами.
 5. Координаційна Рада збирається як правило один раз на місяць.

Рада може ухвалювати рішення шляхом електронного голосування.

Секретаріат Ради Реформ

Секретаріат Ради Реформ є її виконавчим органом. Ключовими функціями Секретаріату є адвокаційна та комунікаційна підтримка діяльності Ради Реформ та її членів.

Повноваження Секретаріату:

 1. здійснювати загальну координація діяльності Ради Реформ;
 2. забезпечувати функцій адвокації, комунікації, зовнішніх зв’язків, регіональної діяльності, фандрейзингу, організаційного розвитку Ради Реформ;
 3. здійснювати підготовку і проведення заходів Ради Реформ (форумів, акцій, круглих столів, експертних обговорень тощо);
 4. сприяти діяльності груп, ініціатив та інших структурних підрозділів;
 5. здійснювати підготовку та технічне забезпечення засідань Зборів та Координаційної
 6. Ради, готувати проекти рішень та вести протоколи засідань;
 7. забезпечувати виконання рішень Зборів та Координаційної Ради;
 8. координувати виконання грантових проектів, підтриманих Координаційною Радою та профінансованих донорами;
 9. складати і подавати на затвердження Координаційної Ради плани діяльності Секретаріату.

У зв’язку з відсутністю статусу юридичної особи, фінансове та організаційне забезпечення Секретаріату покладається на громадські організації – отримувачі грантів на підтримку Ради Реформ. Такі громадські організації гарантують дотримання всіх правил і процедур об’єднання та рішень їх керівних органів.